Roasted veggies, tomatous, yuca fries, moro rice, sweet plantains, tostone mojo.